O projekcie

Projekt „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”

Okres realizacji projektu:
01.04.2020 – 31.12.2023 r.
Wydatki kwalifikowane: 23.977.649,97 zł
Dofinansowanie UE: 19.415.421,59 zł

Projekt InterSilesia to oferta skierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które chcą uzyskać wiedzę i skorzystać z usług, które pomogą im rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową.

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, podniesienie wiedzy z zakresu internacjonalizacji, a także promocja gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej. Do projektu zostanie włączonych co najmniej 400 przedsiębiorców, w tym z sektora inteligentnych specjalizacji.

Do głównych zadań projektu należą:

  • Budowa Centrum Internacjonalizacji – powierzchni biurowej i konferencyjnej dla eksporterów, w której udostępnimy nowoczesne powierzchnie biznesowe, wystawiennicze i konferencyjne. To unikalny ośrodek na skalę kraju skoncentrowany na rozwoju, badaniu i wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw. W Centrum Internacjonalizacji będą odbywały się spotkania biznesowe oraz świadczone będą usługi internacjonalizacyjne: doradcze, edukacyjne i informacyjne
  • Stworzenie Platformy Internacjonalizacji – internetowej platformy informacyjnej i e-learningowej dla eksporterów i zagranicznych kooperantów zawierająca bazę ofert współpracy.
  • Stworzenie generatora modeli internacjonalizacji – narzędzia informatycznego wspierającego proces decyzyjny przedsiębiorców w zakresie kierunków i modeli eksportowych.

Projekt finansowany ze środków UE i budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MSP)

Kto stoi za projektem?

Projekt InterSilesia realizowany jest przez Fundusz Górnośląski S.A., który jest liderem projektu oraz Województwo Śląskie (Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej), które pełni rolę partnera projektu.

Fundusz Górnośląski S.A. jest kluczową instytucją otoczenia biznesu w województwie śląskim, oferującą wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie finansowania, rozwoju kompetencji i internacjonalizacji działalności.

Obecnie, wartość kapitału akcyjnego Funduszu Górnośląskiego SA to 131.567.320,00 PLN. Wartość aktywów jest znacznie wyższa i wyniosła na koniec 2018 roku 236.024.000,00 PLN. Z tej kwoty 180.200.000,00 PLN stanowiły kapitały obsługiwanych wyodrębnionych funduszy pożyczkowych. Pozostałe składniki majątku Spółki to: nieruchomości, udziały i akcje w spółkach zależnych, wierzytelności z tytułu nabytych dłużnych instrumentów finansowych oraz środki pieniężne.

Fundusz Górnośląski S.A. jest najistotniejszym w województwie śląskim podmiotem kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego, działającym na rynku od ponad 25 lat.

W ramach wsparcia umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw MŚP z województwa śląskiego Fundusz Górnośląski S.A. realizuje wraz z Województwem Śląskim 2 projekty współfinansowane ze środków europejskich na łączną kwotę ponad 52 milionów złotych:

26 lat

doświadczenia we wspieraniu przedsiębiorczości

Ponad 52 mln złotych

na projekty proeksportowe

Minimum 400 przedsiębiorców

uzyska wsparcie w ramach projektu Intersilesia