Informacje o województwie śląskim

Województwo Śląskie od lat zajmuje czołowe lokaty pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce. Śląskie charakteryzują znakomite warunki dla realizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i zaawansowanych technologii. Region jest liderem pod względem wielkości zatrudnienia w przemyśle, budownictwie i usługach oraz poziomu rozwoju infrastruktury społecznej. Cechuje go także duży rynek zbytu, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza, wysoka dostępność i jakość zasobów pracy.

Województwo śląskie (o powierzchni 12 333,09 km²) jest regionem położonym w południowej części Polski, od południa graniczący z Republiką Czeską. Stolica regionu – Katowice położona jest w centralnej części regionu, w promieniu 400 kilometrów od stolic 5 krajów Europy środkowej – Warszawy, Wiednia, Budapesztu, Pragi i Bratysławy. Województwo Śląskie jest terenem wysoce zurbanizowanym. W granicach województwa mieszka ok. 4,5 mln osób, a w promieniu od stolicy regionu – Katowice mieszka nawet 9 milionów ludzi.

Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce wśród województw w generowaniu Produktu Krajowego Brutto. To tu powstaje niemal 80% samochodów produkowanych w Polsce oraz niemal co druga pamięć RAM oraz co trzecia karta pamięci sprzedawana w Polsce.

Śląsk jest pierwszym w kraju producentem energii elektrycznej w Polsce.

Śląskie należy również do ścisłej czołówki regionów w Polsce pod względem eksportu. W 2019 roku z regionu poza granice kraju sprzedano towary o wartości równej 120,4 mld zł, co stanowiło 12% krajowego eksportu.

Śląskie w liczbach

2. miejsce

w kraju pod względem wytwarzania PKB (12,3%)

Blisko 500 tysięcy

podmiotów gospodarki narodowej

Siedziba 27

z TOP 200 największych polskich firm

Ponad 22 tysiące

pracowników w około 100 centach usług biznesowych

Infrastruktura województwa śląskiego

Województwo Śląskie posiada rozwiniętą infrastrukturę transportową oraz liczne, dobrze uzbrojone w infrastrukturę techniczną, tereny inwestycyjne. W województwie dobrze rozwinięty jest transport drogowy i kolejowy. Śląskie posiada najdłuższą i najgęstszą sieć kolejową w Polsce, rozwiniętą sieć autostrad i dróg ekspresowych (A4, A1, S1, S52, S86), a także nowoczesną infrastrukturę lotniczą i transport rzeczny.

Najważniejsze zalety komunikacyjne Województwa Śląskiego

 • Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice – bliskość portów lotniczych w Krakowie i Ostrawie (Republika Czeska).
 • Dobrze rozwinięty transport kolejowy w tym Euroterminal Sławków na potrzeby transportu kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja – Europa Zachodnia.
 • Zintegrowana sieć autostrad i dróg ekspresowych – Autostrady A4 i A1 oraz sieć dróg ekspresowych należących do głównych europejskich szlaków komunikacyjnych.
 • Transport wodny Port w Gliwicach uważany za najnowocześniejszy i najbardziej uniwersalny port śródlądowy w kraju, jest jednym z elementów Śląskiego Centrum Logistyki.

Rynek nieruchomości

Województwo Śląskie jest atrakcyjnym rynkiem nieruchomości zarówno w sferze mieszkaniowej, biurowej i przemysłowej. Region charakteryzuje duża koncentracja uzbrojonych terenów inwestycyjnych z dobrym dostępem do głównym kanałów tranzytowych. Śląskie to także rosnący w siłę rynek biurowy. Stolica województwa – Katowice może poszczycić się ponad 500 000 m² biurowych i stałym wzrostem dostępności nowych powierzchni klasy A.

Rynek nieruchomości w Województwie Śląskim:

 • drugi największy rynek powierzchni magazynowych w Polsce;
 • ponad 500 000 m² powierzchni biurowej w Katowicach – stolicy regionu;
 • prężnie rozwijający się rynek powierzchni co-workingowych.

Atutem od lat zachęcającym inwestorów do inwestowanie w województwie śląskim jest prężnie działająca Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. KSSE należy do największych i najważniejszych stref ekonomicznych w Europie środkowej, o czym świadczą znakomite wyniki i liczne nagrody (w latach 2015-2017 oraz 2019 najlepsza strefa ekonomiczna w Europie według Financial Times). Inwestorzy działający w strefie realizują aż 57 projektów wartych ponad 5,1 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a firmy te utrzymają dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 6,4 tys. pracowników. To rekord w historii KSSE, osiągnięty pomimo COVID-19.

Kapitał ludzki w województwie śląskim

Wsparciem dla biznesu w województwie śląskim jest silne zaplecze naukowo-badawcze. Na terenie województwa znajdują się 44 uczelnie wyższe i instytucje badawczo-rozwojowe. Wykształcenie zdobywa tu ponad 130 tys. studentów.

Istotnym elementem potencjału rozwojowego regionu jest zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową (B+R), natomiast sektor przemysłowy cechuje się coraz niższym poziomem energochłonności i emisyjności. Gospodarka regionu oparta o nowoczesne i innowacyjne gałęzie przemysłu i usług stanowi istotny element potencjału gospodarczego Polski, sytuując Śląsk, w grupie liderów gospodarczych i eksportowych kraju i Europy Środkowej.

Priorytetami dla rozwoju województwa jest wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących firm, w tym start-upów, opartych na potencjałach regionu oraz wykorzystujących technologie rozwijane w regionie, w szczególności w obszarach regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz przemysłów kreatywnych. Ponadto, region oferuje wsparcie umiędzynarodowienia, usieciowienia podmiotów regionalnych w procesie kreowania innowacji oraz współpracy interdyscyplinarnej.

W regionie, po przemianach gospodarczych lat 90. i 00., nastał czas Przemysłu 4.0, opierającego się m.in. na wykwalifikowanych pracownikach, automatyzacji, cyfryzacji i najnowszych technologiach. Dzięki współpracy samorządu wojewódzkiego, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu stale podejmowane są inicjatywy mające na celu powiększanie potencjału innowacyjnego gospodarki regionu. W tym celu powstał m.in. program Śląskie 4.0, autorstwa Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy, który jest systemowym rozwiązaniem oferującym wsparcie w robotyzacji i cyfryzacji działalności firm w różnych obszarach – od procesów produkcyjnych i ich analizy z wykorzystaniem inteligentnych systemów aż po procesy biznesowe.

W ramach programu Śląskie 4.0 firmy otrzymują:

 • ocenę potrzeb i dostosowanie wdrożenia oraz dostosowanie komponentów technologicznych do obecnego poziomu zaawansowania i potrzeb MŚP;
 • wsparcie w pozyskaniu instrumentów finansowania wdrożenia (zakupu, leasingu) Stacji I 4.0 z różnych źródeł i z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych:
 • dofinansowań na zakup innowacji z programów krajowych i europejskich,
 • dofinansowań z funduszy krajowych i zagranicznych koordynowanych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości,
 • dofinansowań ze środków Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,
 • pożyczek oferowanych przez Fundusz Górnośląski S.A.;
 • doradztwo w zakresie rozwoju innowacyjności i pozyskiwania funduszy w firmie ze strony SPIN-US Sp. z o.o.

Regionalne inteligentne specjalizacje

Województwo Śląskie jako pierwsze w Polsce opracowało Regionalną Strategię Innowacji. W ramach RIS wyróżniono 5 obszarów, które ze względu na potencjał gospodarczy i intelektualny regionu są szczególnie perspektywiczne dla gospodarki regionu.

Regionalnymi Inteligentnymi specjalizacjami regionu są:

 • Medycyna – jeden z wyróżników województwa śląskiego przez wzgląd na potencjał i długoletnie tradycje w dziedzinach prewencji, leczenia i rehabilitacji oraz rozpoznawalność produktów inżynierii medycznej.
 • Technologie informatyczne – sektor mający bardzo duże znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu. Jego rozwój pozwala na uczestnictwo w globalnych sieciach współpracy i tworzenie systemów transakcyjnych i zarządzania związanych z tzw. inteligentnymi rynkami.
 • Energetyka – ważny sektor gospodarczy regionu i gospodarki narodowej, dla którego ze względu na istniejącą infrastrukturę oraz dużą gęstość zaludnienia, województwo śląskie jest doskonałym zapleczem pod kątem testowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych.
 • Zielona gospodarka – priorytetowy obszar dla województwa śląskiego, ze względu na największy potencjał do wykorzystania w gospodarce obejmujący działania wspierające wzrost i rozwój gospodarczy, z zapewnieniem stałej dostępności kapitału naturalnego i usług ekosystemowych.
 • Przemysły wschodzące – stanowią nowe lub istniejące sektory gospodarki i łańcuchy wartości, które rozwijają się w nowe gałęzie przemysłu, istotne dla rozwoju regionu. Przemysły wschodzące są kreowane i wzmacniane przy udziale technologii tzw. cross sektorowych, innowacyjnych, kreatywnych usług oraz zmian społecznych wynikających z ekologicznych i „zasobooszczędnych” rozwiązań.