Gotowość eksportowa

O ile pojęcie importu jest mniej skomplikowane i lepiej znane polskim firmom, zwłaszcza jeśli posiadają one odpowiednie środki na zakup towarów lub usług, o tyle działalność eksportowa wymaga większego zaangażowania. Aby móc rozpocząć ekspansję na rynki zagraniczne, firma musi osiągnąć tzw. gotowość eksportową, której etapy wyglądają następująco:

1. Przeprowadzenie analizy rynkowej pod kątem oferowanych produktów i usług oraz opracowanie modelu biznesowego, na którego bazie oparta jest strategia wejścia na dany rynek. Dzięki temu firma posiada wiedzę nt. oferowanych ulg i korzyści na rynku docelowym, np. zwolnień podatkowych, finansowania działań rozwojowych – w tym zatrudniania lokalnych pracowników itd.

2. Analiza potencjału osobowego. Firma określa stopień przygotowania zespołu pod kątem zarządzania międzykulturowego, uwarunkowań prawno-biznesowych, kompetencji językowych oraz określa ilość zidentyfikowanych potencjalnych lub realnych partnerów i odbiorców na rynku docelowym.

3. Określenie posiadanych zasobów finansowych dostosowanych do wymogów rynku docelowego. Przyjmuje się np., że na rynkach relacyjnych pierwsze transakcje są realizowane średnio po 7 miesiącach do momentu rozpoczęcia działalności.

4. Stworzenie odpowiednio przygotowanej strategii marketingowej, w tym materiałów promocyjnych oraz informacyjnych, uwzględniających specyfikę danego rynku, w tym przeprowadzoną np. analizę semiotyczną logotypów, co pozwoli na identyfikację potencjalnych, niezamierzonych sytuacji problematycznych.

Jaka więc jest główna różnica pomiędzy strategią internacjonalizacji oraz gotowością eksportową? Otóż strategia internacjonalizacji pokazuje filozofię i metodologię firmy w odniesieniu do możliwości funkcjonowania na rynkach międzynarodowych, podczas gdy gotowość eksportową można traktować jako wskaźnik przygotowania firmy do wejścia na konkretny rynek. Osiągnięta gotowość eksportowa w odniesieniu na przykład do Maroka nie oznacza automatycznej gotowości na wejście na rynek egipski. Niemniej oba kierunki powinny być zapisane w strategii internacjonalizacji.